นายอภัย จันทนจุลกะ


...

นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๔  ธันวาคม  ๒๔๘๖
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ