>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๔ เล่มที่ ๑๓๒ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-04-2567
2. จ้างจัดทำคู่มือผู้ศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2567
3. จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศไม่ประจำทาง (รถตู้) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2567
4. จ้างจัดพิมพ์หนังสือรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เล่มที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2567
5. จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2567
6. จ้างจัดทำป้ายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2567
7. จ้างทำวีดิทัศน์ล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2567
8. จ้างทำฉากหลังเพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2567
9. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องประชุมทางไกลแบบอัจฉริยะ (Smart video conference room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-12-2566
10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องประชุมทางไกลแบบอัจฉริยะ (Smart video conference room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-12-2566