>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างจัดพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๑๒๖ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2565
2. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น IPF๗๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ สศร.๑๕-๐๐๒-๕๔๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2565
3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-11-2565
4. จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2565
5. จ้างงานบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
6. จ้างงานบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-11-2565
7. จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรีึกษา โครงการศึกษาวิจัย เรื่องสภาพบังคับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ โดยวิธีคัดเลือก 03-11-2565
8. ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างบริการทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-10-2565
9. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-10-2565
10. จ้างจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565