>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-03-2566
2. ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-03-2566
3. จ้างจัดทำแผ่นดุนโลหะอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2566
4. ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Office 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-02-2566
5. ประกวดราคาจ้างจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-02-2566
6. จ้างจัดทำแผ่นดุนโลหะอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2566
7. จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2566
8. ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2566
9. จ้างจัดพิมพ์รายงานการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑ (ฉบับภาษาไทย ขนาด A๕ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2566
10. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำป้าย Backdrop สำหรับงานเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ ๒๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2566