ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์


...

ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๑๐  ธันวาคม  ๒๔๗๖
 
ประวัติการศึกษา
เกียรติคุณ
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ