ศาสตราจารย์อนันต์ เกตุวงศ์


...

ศาสตราจารย์อนันต์ เกตุวงศ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๖  สิงหาคม  ๒๔๗๘
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ