นายศักดิ์ เตชาชาญ


...

นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๑  มกราคม  ๒๔๘๔
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ