นายนพดล เฮงเจริญ


...

นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๐  มีนาคม  ๒๔๙๒
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ