ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์


...

ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์  อัศวโรจน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๑๕  มิถุนายน  ๒๔๙๕
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
          อาจารย์ประจำพิเศษ  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ