นายสุวิทย์ ธีรพงษ์


...

นายสุวิทย์ ธีรพงษ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา

เกิดวันที่   ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๑
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ