พล.ต.อ สุวรรณ สุวรรณเวโช


...

พล.ต.อ สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๔๘๔
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ