นายสุธี สุทธิสมบูรณ์


...

นายสุธี สุทธิสมบูรณ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๒  กันยายน  ๒๔๘๕
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ