ศาสตราจารย์ ดร. สุจิต บุญบงการ


...

ศาสตราจารย์ ดร. สุจิต บุญบงการ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗)
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๙  ตุลาคม  ๒๔๘๕
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ