นายมานิต วิทยาเต็ม


...

นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๓๑  ตุลาคม  ๒๔๘๔
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ