นายผัน จันทรปาน


...

นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เกิดวันที่   ๖  สิงหาคม  ๒๔๘๑
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ