นายปรีชา เฉลิมวณิชย์


...

นายปรีชา เฉลิมวณิชย์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา

เกิดวันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๔๘๑
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ