ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช


...

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ