นายจิระ บุญพจนสุนทร


...

นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๕  ธันวาคม  ๒๔๗๙
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ