นายจุมพล ณ สงขลา


...

นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา

เกิดวันที่   ๗  มีนาคม ๒๔๘๐
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ