ศาสตราจารย์ ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์


...

ศาสตราจารย์ ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๗ มีนาคม ๒๔๗๕
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ