นายประเสริฐ นาสกุล


...

นายประเสริฐ นาสกุล
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

เกิดวันที่   ๘ กันยายน ๒๔๗๔
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ