นายเชาวน์ สายเชื้อ


...

นายเชาวน์ สายเชื้อ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒ ๕๔๑ - ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

เกิดวันที่   ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๒
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ