มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญ (24/01/2560)