สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๗ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗ เรื่อง - แยกตามศาล ศาลอุทธรณ์  ภาค ๖ ๑ เรื่อง

ศาลแพ่ง ๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดนครพนม ๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดนราธิวาส
๑  เรื่อง

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ๑ เรื่อง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ๑ เรื่อง

ศาลแขวงเชียงราย
๑ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลปกครองกลาง ๑  เรื่อง

ศาลปกครองพิษณุโลก ๑  เรื่อง
๑.๓ ประธานรัฐธรรมนูญ รวม ๑ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑  เรื่อง๑.๔  ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๓  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ เรื่อง

พ.ศ.  ๒๕๖๔ ๑ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙รวม ๓  เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ.  ๒๕๖๓
๑  เรื่อง

พ.ศ.  ๒๕๖๔ ๒  เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๕ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๔
๓ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๒๑  เรื่อง