สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( ๓๑  พฤษภาคม ๕๖๔)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๑๑ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๔
๔ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลอุทธรณ์ 
๒ เรื่อง

ศาลอุทธรณ์  ภาค ๖ ๑ เรื่อง

ศาลอาญา
๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดนครพนม ๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดนราธิวาส
๑  เรื่อง

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ๑ เรื่อง

ศาลแขวงเชียงราย ๑ เรื่อง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๑ เรื่อง
๑.๒  ศาลปกครอง รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ ๑ เรื่อง
- แยกตามปี ศาลปกครองสูงสุด ๑ เรื่อง
๑.๓  ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๓ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒ เรื่อง
๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๓ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓ เรื่อง
รวมทั้งสิ้น ๑๙  เรื่อง