สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๒๗ พฤศจิกายน  ๕๖๖)


๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม  ๓  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓  เรื่อง

- แยกตามศาลศาลอาญา
ศาลอุทธรณ์  ภาค ๔    

 ๑  เรื่อง
๑ เรื่อง

 
  
๑.๒ ศาลปกครอง                                                                                                                       
- แยกตามปี                                                                                             พ.ศ.  ๒๕๖๖                  รวม  ๓  เรื่อง
- แยกตามศาล                                                                                    
                                                                                                            
                                                                                                              ศาลปกครองกลาง    ๒  เรื่อง
                                                                                                              ศาลปกครองเพชรบุรี  ๑  เรื่อง
๑.๓  ประธานรัฐสภา

รวม  ๑  เรื่อง
๑.๔  กรรมการการเลือกตั้ง 
รวม  ๑  เรื่อง

                   


๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๔๙  

๑  เรื่อง
  

                                                                                                             
. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม
 ๑  เรื่อง

    


รวมทั้ง      สิ้น

                                                                                                                                                         
            เรื่อง