สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๔  มิถุนายน  ๕๖๗)


๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม   รวม  ๙ เรื่อง

- แยกตามปี
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๖   ๖ เรื่อง    
๓ เรื่อง

- แยกตามศาล ศาลแรงงานกลาง ๒ เรื่อง

ศาลอทธรณ์  ภาค ๒
ศาลอุทธรณ์  ภาค ๔    
๑ เรื่อง
๑ เรื่อง

ศาลแพ่ง
ศาลจังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดนราธิวาส
ศาลจังหวัดนครนายก
๒ เรื่อง
๑ เรื่อง
๑ เรื่อง
๑ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง                                                                                                                       
                                                                                                              - แยกตามปี
พ.ศ.  ๒๕๖๗     รวม  ๒  เรื่อง
พ.ศ.  ๒๕๖๖      รวม  ๑  เรื่อง
                                                                                   
                                                                                                              - แยกตามศาล

                                                                                                              ศาลปกครองกลาง      ๓  เรื่อง
                                                                                                            

๑.๓ ประธานวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๖๗


รวม ๑ เรื่อง
 

๑.๔ ผู้ตรวจการแผ่นดิน                   พ.ศ. ๒๕๖๗
รวม ๓ เรื่อง
๑.๕ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๗

รวม ๑ เรื่อง

 
 
   

                                                                                                             
. คดีฟ้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
- แยกตามปี 
  พ.ศ.  ๒๕๖๗

 รวม

  ๓ เรื่อง
 

รวมทั้งสิ้น

                                                                                                                                                         
๒๑  เรื่อง