สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๒๙  พฤษภาคม  ๕๖๖)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม    ๑    เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ. ๒๕๖๖
 
๑  เรื่อง
- แยกตามศาลศาลอาญา

๑  เรื่อง 


 
๑.๒ ศาลปกครอง                                                                                                                       
- แยกตามปี                                                                                             พ.ศ.  ๒๕๖๖                  รวม  ๔  เรื่อง
- แยกตามศาล                                                                                       ศาลปกครองสูงสุด   -  เรื่อง
                                                                                                              ศาลปกครองกลาง    ๒  เรื่อง
                                                                                                              ศาลปกครองสงขลา  ๑  เรื่อง
                                                                                                              ศาลปกครองอุดรธานี  ๑  เรื่อง
๑.๓  ประธานรัฐสภา

รวม  ๑  เรื่อง
-แยกตามปี

พ.ศ.  ๒๕๖๖  รวม  ๑  เรื่อง
                                 

 
๑.๔  กรรมการการเลือกตั้ง 
  รวม  ๑  เรื่อง
-  แยกตามปี
พ.ศ.  ๒๕๖๖  รวม  ๑  เรื่อง                   
  ๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
- แยกตามปี รวม  ๔  เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๖  ๔  เรื่อง


รวมทั้งสิ้น


    ๑๑ เรื่อง