สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญสรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๒๑  พฤศจิกายน  ๕๖๕)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม   ๖    เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๕   ๖    เรื่อง
- แยกตามศาล ศาลแพ่ง    ๒   เรื่อง

ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง   ๑   เรื่อง

ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแขวงสมุทรปราการ
  ๑   เรื่อง 
  ๒  เรื่อง


๑.๒ ศาลปกครอง   รวม  ๑  เรือง
                     ปี  ๒๕๖๕  ๑  เรือง

๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม   ๒  เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ.  ๒๕๖๕
   
  ๒   เรื่อง

๑.๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินรวม ๑   เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑   
เรื่อง

 
       
๑.๕ คดีประชาชนฟ้องหน่วยงานของรัฐ
- แยกตามปี                       พ.ศ. ๒๖๖๕                  ๑  เรื่อง
                                         
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม   ๓    เรื่อง

- แยกตามปี

พ.ศ. ๒๕๖๕
 
  ๓  เรื่อง
รวมทั้งสิ้น ๑๔  เรื่อง