สถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ


ปี
เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
(ค้าง+ใหม่)
คำวินิจฉัย
(ก)
คำสั่งไม่รับดำเนินการ/
จำหน่ายคดี/ยกคำร้อง
(ข)
เรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
(ก+ข)
เรื่องค้าง/ยกไป
หมายเหตุ
๒๕๔๑
๓๙
๑๖
๑๗
๓๓
  
๒๕๔๒
(๑๐๒ + ๖) = ๑๐๘
๕๔
๒๕
๗๙
๒๙
  
๒๕๔๓
(๙๓ + ๒๙) = ๑๒๒
๖๔
๓๓
๙๗
๒๕
  
๒๕๔๔
(๑๑๙ + ๒๕) = ๑๔๔
๕๑
๕๖
๘๘
  
๒๕๔๕
(๖๔ + ๘๘) = ๑๕๒
๖๔
๓๒
๙๖
๕๖
  
๒๕๔๖
(๕๘ + ๕๖) = ๑๑๔
๕๒
๕๘
๕๖
  
๒๕๔๗
(๑๑๐ + ๕๖) = ๑๖๖
๘๘
๒๖
๑๑๔
๕๒
  
๒๕๔๘
(๔๒ + ๕๒) = ๙๔
๖๓
๖๖
๒๘
  
๒๕๔๙
(๓๕ + ๒๘) = ๖๓
๑๗
๒๔
๓๙
  
๒๕๕๐
(๔๐ + ๓๙) = ๗๙
- คำร้องปกติ ๒๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๔ เรื่อง
๒๖
- คำร้อง ๒๖ เรื่อง
- คำร้อง ๕ เรื่อง
๓๑
๔๘
- คำร้องปกติ ๓๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๔ เรื่อง
  
๒๕๕๑
(๘๘ + ๔๘) = ๑๓๖
- คำร้องปกติ ๖๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๒ เรื่อง
๒๗
๔๙
- คำสั่ง ๔๗ เรื่อง
- ขอถอน ๒ เรื่อง
๗๖
๖๐
- คำร้องปกติ ๕๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
  
๒๕๕๒
(๖๙ + ๖๐) = ๑๒๙
- คำร้องปกติ ๔๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๓ เรื่อง
๒๐
๔๙
- คำสั่ง ๔๗ เรื่อง
- ขอถอน - เรื่อง
- ส่งคืนตามข้อกำหนด ฯ ข้อ ๒๐ วรรคสาม ๒ เรื่อง
(เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๕๒ และ ๖/๒๕๕๒)
๖๙
๖๐
- คำร้องปกติ ๕๙ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
  
๒๕๕๓
(๗๐ + ๖๐) = ๑๓๐
- คำร้องปกติ ๕๒ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๘ เรื่อง
๑๖
๓๓
- คำสั่ง ๓๓ เรื่อง
๔๙
๘๑
- คำร้องปกติ ๘๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
  
๒๕๕๔
(๕๐ + ๘๑) = ๑๓๑
- คำร้องปกติ ๓๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๒ เรื่อง
๕๑
๔๓
- คำสั่ง ๔๓ เรื่อง
๙๔
๓๗
- คำร้องปกติ ๓๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
  
๒๕๕๕
(๘๖ + ๓๗) = ๑๒๓
- คำร้องปกติ ๖๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๐ เรื่อง
๓๓
๗๖
- คำสั่ง ๗๖ เรื่อง
๑๐๙
๑๔
- คำร้องปกติ ๑๒ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
  
๒๕๕๖
(๑๐๗ + ๑๔) = ๑๒๑
- คำร้องปกติ ๘๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๓ เรื่อง
๒๑
๖๓
- คำสั่ง ๖๓ เรื่อง
๘๔
๓๗
- คำร้องปกติ ๓๓ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๔ เรื่อง
  
๒๕๕๗
(๕๙ + ๓๗) = ๙๖
- คำร้องปกติ ๔๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๓ เรื่อง
๑๑
๘๕
- คำสั่ง ๘๕ เรื่อง
๙๖
-
  
๒๕๕๘
(๓ + ) = ๓
- คำร้องปกติ ๓ เรื่อง
-
  
๒๕๕๙
(๖ + ๒) = ๘
- คำร้องปกติ ๖ เรื่อง
- คำสั่ง ๑ เรื่อง
-
  
๒๕๖๐
(๗๖+-) = ๗๖
- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง
-
คำร้องฟ้องตรง ๖๗ เรื่อง
๕๘
๖๑
๑๕
- คำร้องปกติ ๓ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๒ เรื่อง
  
๒๕๖๑
(๗๙ + ๑๕) = ๙๔
- คำร้องปกติ ๒๔ เรื่อง
-
คำร้องฟ้องตรง ๕๕ เรื่อง
- คำร้องปกติ ๘ เรื่อง
๗๑
- คำร้องปกติ ๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๓ เรื่อง
๗๙
๑๕
- คำร้องปกติ ๑๑ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๔ เรื่อง
  
๒๕๖๒
(๑๐๐ + ๑๕) = ๑๑๕
- คำร้องปกติ ๓๗ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๓ เรื่อง
๑๕
- คำร้องปกติ ๑๕ เรื่อง
๖๘
- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๕๙ เรื่อง
๘๓
๓๒
- คำร้องปกติ ๒๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๘ เรื่อง
  
๒๕๖๓
(๙๔+๓๒) = ๑๒๖
- คำร้องปกติ ๓๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๓ เรื่อง
๓๒
- คำร้องปกติ ๓๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
๗๖
- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๗ เรื่อง
๑๐๘
๑๘
- คำร้องปกติ ๑๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง

  
๒๕๖๔ (๑๘+๗๘) = ๙๖
- คำร้องปกติ ๒๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๕๔ เรื่อง
๒๔
- คำร้องปกติ ๒๒ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
๖๐
- คำร้องปกติ ๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๕๒ เรื่อง
๘๔

๑๒
- คำร้องปกติ ๑๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
  
๒๕๖๕
(๑๒ + (๙๘) = ๑๑๐
- คำร้องปกติ  ๓๓ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๕ เรื่อง
๒๔
- คำร้องปกติ ๒๓ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
๘๑
- คำร้องปกติ ๑๕ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๖  เรื่อง
๑๐๕

- คำร้องปกติ  ๕ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง

๒๕๖๖
(๗+๘๘) = ๙๕
- คำร้องปกติ  ๓๕ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๕๓ เรื่อง
๒๐
- คำร้องปกติ ๒๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง - เรื่อง
๖๑
- คำร้องปกติ ๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง  ๕๓ เรื่อง
๘๑
๑๔
- คำร้องปกติ ๑๒ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง

๒๕๖๗
(๑๔+๔๖) = ๖๐
- คำร้องปกติ  ๒๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๖ เรื่อง


- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง - เรื่อง
๓๒
- คำร้องปกติ ๗ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง  ๒๕ เรื่อง
๔๑
๑๙
- คำร้องปกติ ๑๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๓ เรื่อง
 
รวม
๑๙๐๑ ๘๑๗ ๑๐๖๕
๑๘๘๒
๑๙


ปี ๒๕๔๑ ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๑ เรื่อง
หมายเหตุ
- ในวงเล็บเป็นเรื่องที่เข้าใหม่และเรื่องค้าง/ยกไปจากปีก่อน
- นับแต่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้พิจารณาวินิจฉัยคำร้องแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ คำวินิจฉัย (เริ่มจากคำวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๑) และคำสั่ง จำนวน ๓๑ คำสั่ง (เริ่มจากคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๑) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๔ คำร้อง