สถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ


ปี
เรื่องที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัย
คำสั่งไม่รับดำเนินการ/
จำหน่ายคดี/ยกคำร้อง
เรื่องค้าง/ยกไป
๒๕๔๑
๓๙
๑๖
๑๗
๒๕๔๒
(๑๐๒ + ๖) = ๑๐๘
๕๔
๒๕
๒๙
๒๕๔๓
(๙๓ + ๒๙) = ๑๒๒
๖๔
๓๓
๒๕
๒๕๔๔
(๑๑๙ + ๒๕) = ๑๔๔
๕๑
๘๘
๒๕๔๕
(๖๔ + ๘๘) = ๑๕๒
๖๔
๓๒
๕๖
๒๕๔๖
(๕๘ + ๕๖) = ๑๑๔
๕๒
๕๖
๒๕๔๗
(๑๑๐ + ๕๖) = ๑๖๖
๘๘
๒๖
๕๒
๒๕๔๘
(๔๒ + ๕๒) = ๙๔
๖๓
๒๘
๒๕๔๙
(๓๕ + ๒๘) = ๖๓
๑๗
๓๙
๒๕๕๐
(๔๐ + ๓๙) = ๗๙
- คำร้องปกติ ๒๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๔ เรื่อง
๒๖
๔๘
- คำร้องปกติ ๓๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๔ เรื่อง
๒๕๕๑
(๘๘ + ๔๘) = ๑๓๖
- คำร้องปกติ ๖๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๒ เรื่อง
๒๗
๔๙
- คำสั่ง ๔๗ เรื่อง
- ขอถอน ๒ เรื่อง
๖๐
- คำร้องปกติ ๕๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
๒๕๕๒
(๖๙ + ๖๐) = ๑๒๙
- คำร้องปกติ ๔๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๓ เรื่อง
๒๐
๔๙
- คำสั่ง ๔๗ เรื่อง
- ขอถอน - เรื่อง
- ส่งคืนตามข้อกำหนด ฯ ข้อ ๒๐ วรรคสาม ๒ เรื่อง
(เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๕๒ และ ๖/๒๕๕๒)
๖๐
- คำร้องปกติ ๕๙ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
๒๕๕๓
(๗๐ + ๖๐) = ๑๓๐
- คำร้องปกติ ๕๒ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๘ เรื่อง
๑๖
๓๓
- คำสั่ง ๓๓ เรื่อง
๘๑
- คำร้องปกติ ๘๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
๒๕๕๔
(๕๐ + ๘๑) = ๑๓๑
- คำร้องปกติ ๓๘ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๒ เรื่อง
๕๑
๔๓
- คำสั่ง ๔๓ เรื่อง
๓๗
- คำร้องปกติ ๓๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑ เรื่อง
๒๕๕๕
(๘๖ + ๓๗) = ๑๒๓
- คำร้องปกติ ๖๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๐ เรื่อง
๓๓
๗๖
- คำสั่ง ๗๖ เรื่อง
๑๔
- คำร้องปกติ ๑๒ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒ เรื่อง
๒๕๕๖
(๑๐๗ + ๑๔) = ๑๒๑
- คำร้องปกติ ๘๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๒๓ เรื่อง
๒๑
๖๓
- คำสั่ง ๖๓ เรื่อง
๓๗
- คำร้องปกติ ๓๓ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๔ เรื่อง
๒๕๕๗
(๕๙ + ๓๗) = ๙๖
- คำร้องปกติ ๔๖ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๓ เรื่อง
๑๑
๘๕
- คำสั่ง ๘๕ เรื่อง
-
๒๕๕๘
(๓ + ) = ๓
- คำร้องปกติ ๓ เรื่อง
-
๒๕๕๙
(๖ + ๒) = ๘
- คำร้องปกติ ๖ เรื่อง
- คำสั่ง ๑ เรื่อง
-
๒๕๖๐
(๗๖+-) = ๗๖
- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง
คำร้องฟ้องตรง ๖๗ เรื่อง
๕๘
๑๕
- คำร้องปกติ ๓ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๑๒ เรื่อง
๒๕๖๑
(๗๙ + ๑๕) = ๙๔
- คำร้องปกติ ๒๔ เรื่อง
คำร้องฟ้องตรง ๕๕ เรื่อง
- คำร้องปกติ ๘ เรื่อง
๗๑
- คำร้องปกติ ๘ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๖๓ เรื่อง
๑๕
- คำร้องปกติ ๑๑ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๔ เรื่อง
 ๒๕๖๒
                (๑๐๐ + ๑๕) = ๑๑๕
- คำร้องปกติ ๓๗ เรื่อง
คำร้องฟ้องตรง ๖๓ เรื่อง
๑๕
- คำร้องปกติ ๑๕ เรื่อง
๖๘
- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๕๙ เรื่อง
๓๒
- คำร้องปกติ ๒๔ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๘ เรื่อง
๒๕๖๓
(๙๔+๓๒) = ๑๒๖
- คำร้องปกติ  ๓๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๓ เรื่อง
๓๒
- คำร้องปกติ ๓๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง  ๒ เรื่อง
๗๖
- คำร้องปกติ ๙ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๖๗ เรื่อง
๑๘
- คำร้องปกติ ๑๖ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๒  เรื่อง

๒๕๖๔ (๒๑+๑๘) = ๓๗
- คำร้องปกติ  ๑๐ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๑ เรื่อง

- คำร้องปกติ ๔ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง  ๑ เรื่อง
๑๕
- คำร้องปกติ ๕ เรื่อง
- คำร้องฟ้องตรง ๑๐ เรื่อง
๑๘
- คำร้องปกติ ๑๖ เรื่อง 
- คำร้องฟ้องตรง ๒  เรื่อง
รวม
๖๓๑

๑๓๗

๕๑๓
๑๘


ปี ๒๕๔๑ ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ๑ เรื่อง
หมายเหตุ
- ในวงเล็บเป็นเรื่องที่เข้าใหม่และเรื่องค้าง/ยกไปจากปีก่อน
- นับแต่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้พิจารณาวินิจฉัยคำร้องแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ คำวินิจฉัย (เริ่มจากคำวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๑) และคำสั่ง จำนวน ๓๑ คำสั่ง (เริ่มจากคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๑) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๔ คำร้อง
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๑  จนถึงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๔ ได้มีเรื่องเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๑๖๑๐ คำร้อง ได้พิจารณาวินิจฉัยคำร้องแล้วเสร็จ จำนวน ๗๔๖ คำวินิจฉัย และคำสั่ง จำนวน ๘๔๖ คำสั่ง