สำนักพัฒนาระบบบริหาร


สำนักพัฒนาระบบบริหาร มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ให้สำนักพัฒนาระบบบริหาร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

 • กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) เสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) จัดทำรายงานประจำปีของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสร้างระบบความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำโครงสร้างส่วนราชการ ระบบงาน อัตรากำลังและการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรอื่นของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) งานเลขานุการการประชุมองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
  • (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ช) จัดทำทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษียณอายุหรือการพ้นจากตำแหน่งของบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฌ) ส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ญ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 •