ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ของหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๒ (26/03/2567)


เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) รุ่นที่ ๑๒ โดยมีนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๒ เข้าร่วมในการศึกษาดูงานภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์