สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐” ในการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๕๒ (21/03/2567)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐” ในการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ ๕๒ ณ ห้องยามดีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเวลาดี นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โดยมีนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เสวนาประกอบด้วย นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายก้องเกียรติ แก่นทิพย์ ผู้ตรวจเงินเผ่นดิน (สตภ. ๕) นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี นายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดนครพนม กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวด้วย