สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (12/03/2567)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยนางพจีกานต์ สวัตติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ โดยนางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การบรรยายเรื่อง หลักการเขียนรายงานการประชุม โดยนายสรศักด์ ระดาเขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การบรรยายเรื่อง หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการกำหนดราคากลาง โดยนางสาวกิติมา นับสุวรรณ์ นิติกรชำนาญการ และนางอาภารัตน์ อัศวรุ่งเรืองชัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร