เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการยื่นคำร้องผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (05/03/2567)


เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการยื่นคำร้องผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในการนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยนางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การบรรยายเรื่อง ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการบริหารจัดการงานคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการบรรยาย เรื่อง การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ มีการบรรยายเรื่อง ภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และการยื่นคำร้องผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยผู้แทนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ การบรรยายเรื่อง ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (e-Filing) ของศาลยุติธรรม โดยผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม การบรรยายเรื่อง ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง โดยผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง และการบรรยายเรื่อง  ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Complaint and Investigation Management (CIM)) โดยผู้แทนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุม ๔/๔ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร