สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง “หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” (04/03/2567)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ในการนี้ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นมีการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง "หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” การอภิปรายความเป็นมาของโครงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิงและแนวทางการพัฒนารัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิงในอนาคต โดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และมีการอภิปรายและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง "หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” โดยศาสตรจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายนาถะ ดวงวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง "หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” นำเสนอรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง โดย นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะทำงานฯ จากนั้นมีการอภิปรายและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง "หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา และนายนาถะ ดวงวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำเสนอการใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง รูปแบบ การนำเสนอ และการเข้าถึง (ผลิตรูปเล่ม e-book การสืบค้น และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) โดยนางสาวชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง "หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” 

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗  มีการสรุปประเด็นผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง "หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย” สรุป รูปแบบ เนื้อหาที่เหมาะสมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง โดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากนั้นมีการสรุปการใช้ประโยชน์จากการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับอ้างอิง โดยนางสาวทักษณภร ลิกขะไชย ผู้อำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา และนางสาวชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์