สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการปฐมนิเทศและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญบรรจุใหม่และข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ (10/02/2567)


เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญบรรจุใหม่และข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๒๓ คน ในการนี้ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปัญญา อุดชาชน  นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการบรรยาย เรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจ และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 


วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการบรรยายเรื่อง "พัฒนาการของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยดร. ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการอภิปราย เรื่อง "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์” โดยนางพรพิมล นิลทจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร และนางพจนพร ทวนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง และดำเนินรายการ โดยนางสาวนันปภัสณ์ เจริญขำ เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการพิเศษ 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการการอภิปราย เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านคดี” โดย นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี และดำเนินรายการโดย นายธรรมรงค์ จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ และการอภิปราย เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านบริหารและด้านวิชาการ” โดยนางสาวสิริยา หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร นางพจีกานต์ สวัตติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย ผู้อำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา นายคันธนิตย์ กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ นางสาวอภิภาดา มันทรานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และดำเนินรายการ โดยนายสุเมธ สุระเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

และระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการบรรยาย เรื่อง "วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการบรรยายเรื่อง "กฎหมายและระเบียบเฉพาะในการบริหารงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยสิบตำรวจโท มนตรี แดงศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และโรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ ไพร์ม พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี