ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม (02/02/2567)


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ในการนี้นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้หลักนิติธรรม โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นมีการอภิปรายร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรม โดย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวุฒิชัย แสงสำราญ อธิบดีศาลปกครองสงขลา นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด รองอธิบดีอัยการภาค ๙ และดำเนินรายการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา