สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม (01/02/2567)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่ 
o รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนพัทลุง
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
o รางวัลชมเชย โรงเรียนสตรีพัทลุง
โดยมีนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม และกล่าวรายงานโดยนางพรพิมล นิลทจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร