สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (07/11/2566)


เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน ๑๑๔ คน จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ"  เเละ "การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เเละเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ  เเละพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร