สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (15/09/2566)


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางพจีกานต์ สวัตติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการ” และ "การวิเคราะห์ลักษณะของโครงการที่ดี” โดยนายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช ผู้อำนวยการส่วนประมวลผล ๖ กองประเมินผล ๑ สำนักงบประมาณ การบรรยาย เรื่อง กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "หัวใจของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” โดย นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "เทคนิคการยกร่างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ/ร่างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ” โดย นายบท นามบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "เทคนิคเกี่ยวกับการไต่สวน การออกนั่งพิจารณา และการออกหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย นางสาวธาริณี มณีรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนงานคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (e – filing /e – service /Case Management System: CMS)” โดย นางศรัณยา วีระกรพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "การปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้านคดี” โดย ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี และนางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "การตรวจรับคำร้อง จ่ายสำนวน และลงสารบบคดี การให้คำปรึกษา และเลขานุการในการประชุมด้านคดี” โดย นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "เทคนิคการจัดทำความเห็นและการค้นคว้าข้อมูล” โดย นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "เทคนิคการสรุปย่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” โดย นางสาวณิชาภา ภูมินายก ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี หัวข้อ "มาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ” โดย ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี และการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาและเอกสารต่อที่ประชุมคณะตุลาการ/ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” โดย นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ และ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร