สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๙ (07/09/2566)


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สร้างเครือข่ายระดับเยาวชนและบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครู จำนวน ๕๐ คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๙ ในการนี้ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนางสาวณิชาภา ภูมินายก ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนายชัยธร หัตถกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี ๑๑ ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้โครงการดังกล่าวฯ มีการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานศาลปกครอง

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร