พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเข็มวิทยฐานะ และประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๖ - ๑๐ (01/09/2566)


เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเข็มวิทยฐานะ และประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๖ – ๑๐ จำนวน ๒๖๐ ราย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

​การศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) จัดขึ้นโดยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาอบรมให้แก่ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดให้มีการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๑ รุ่น ซึ่งได้รับผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง