ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะนำผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (30/08/2566)


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้เกียรติต้อนรับนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ พร้อมฟังบรรยายสรุปหัวข้อ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี” ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล