ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะนำผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (30/08/2566)


เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ Mr. YOO Namseok ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Ms. Lee Eunae ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Mr. Lee Youngjin ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ Mr. Kim Jung – Won รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติต้อนรับ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายโดย Mr. Kim Jung – Won รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ Ms. Cho Kyung Sun  ตุลาการผู้แถลงคดีอาวุโส ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี