ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” (04/09/2566)


เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการนี้ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 
จากนั้นมีการบรรยาย หัวข้อ "ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์” โดยนายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และการเสวนา หัวข้อ " ผลการปฏิบัติราชการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการทบทวนแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดย นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านวิชาการ) นายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านบริหาร) ดำเนินการเสวนาโดย นายพีรวิชฎ์ ธนกฤตย์มนตรี เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการพิเศษ และการเสวนาเพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็น "ร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” โดยนายบุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านบริหาร) นายคันธนิตย์ กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและติดตาม ดำเนินการเสวนาโดยนายบรรชา รังแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบาย ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร