ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MOU) (18/08/2566)


เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MOU) ในการนี้นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและไทยกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นมีการอภิปรายร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ โดย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง