พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กร ระหว่างกรมศิลปากร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (15/08/2566)


ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กรระหว่างกรมศิลปากร  การไฟฟ้านครหลวง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันพระปกเกล้า  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กรเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์องค์กร Museum cooperation  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรเครือข่ายความร่วมมือ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรหน่วยงานที่มีพิพิธภัณฑ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน  โดยในวาระเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์องค์กร  ได้เริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ  (บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์)  และตั้งอยู่ในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ช่วงคุ้งน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองตลาด  ถึงปากคลองผดุงกรุงเกษม  ได้แก่  กรมศิลปากร  การไฟฟ้านครหลวง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันพระปกเกล้า  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือ  ดังนี้

๑.  ความร่วมมือด้านวิชาการ  ประกอบด้วย  วิชาการด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา  การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์  เนื้อหาความเชื่อมโยงของ  ๖  องค์กร  ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน  เพื่อให้แต่ละองค์กรมีองค์ความรู้พื้นฐานที่สามารถเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์แต่ละองค์กร 
๒.  ความร่วมมือด้านทรัพยากร  ประกอบด้วย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร  ได้แก่  ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรสารสนเทศ  การบริหารจัดการข้อมูล โดยการบรรยาย  อบรม  ให้ความรู้ร่วมกัน  ด้านสื่อการเรียนรู้  สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ของแต่ละองค์กร  เช่น  วีดิทัศน์  แผ่นพับ  ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบอื่น ๆ  เป็นต้น
๓.  ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการบริการร่วมกัน  โดยการจัดแสดงนิทรรศการ  การแลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงาน  การจัดอบรมสัมมนา  หรือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  ร่วมกัน  เพื่อเป็นการให้บริการแก่เยาวชน  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กร  สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ  และผู้สนใจ  ให้ได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กรในครั้งนี้  นับเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมของพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีกำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา  ประมาณกลางปี  ๒๕๖๗ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญมีเทคโนโลยี  รูปแบบ เนื้อหาในการนำเสนอที่เหมาะสมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  แรงบันดาลใจ  ต่อนักศึกษา  นักเรียน  เยาวชน  ผู้สนใจในด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารผู้เข้าชมให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป  กอรปกับ  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับเกียรติจากสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย  (AACC)  ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมศาลรัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เป็นสถานที่ในการรับรองผู้แทนประเทศสมาชิกกว่า ๓๐  ประเทศ