ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ (25/11/2565)


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ ในการนี้ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย โอกาสนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวปัจฉิมนิเทศ และนางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร