การประชุมใหญ่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก ครั้งที่ ๕ (WCCJ) ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (21/10/2565)


ท่านวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หัวหน้าคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นำคณะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก ครั้งที่ ๕ (WCCJ) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย