สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทของศาลรัฐธรรมนูญไทย และหลักนิติธรรม” (20/10/2565)


เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทของศาลรัฐธรรมนูญไทยและหลักนิติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รักษาราชการเเทนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและรับฟังการอภิปราย เรื่อง "การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทของศาลรัฐธรรมนูญไทยและหลักนิติธรรม” โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กรธ.) และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.มนตรี กนกวารี รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่