ประธานศาลรัฐธรรมนูญเเละเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จากโครงการลมหายใจเดียวกัน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางปะกอก โรงพยาบาลเครือปิยะเวท เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี (06/07/2565)


เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพมหานคร นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จากโครงการลมหายใจเดียวกัน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลเครือปิยะเวท เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามกลุ่มสีเขียว จำนวน ๑,๐๐๐ เตียง กลุ่มสีเหลือง จำนวน ๓๕๐ เตียง และกลุ่มสีแดง จำนวน ๑๒๐ เตียง โดยการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน และเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลง จึงขอบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งหมด  จำนวน ๒๔ รายการ มูลค่า ๓๕,๗๖๕,๔๔๖.๙๘ บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป