เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุม St. Petersburg International Forum (SPILF) ครั้งที่ ๙ ๓/๔ ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล (21/05/2564)


เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุม St. Petersburg International Forum (SPILF) ครั้งที่ ๙ ๓/๔ ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล ในหัวข้อกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นย่อย ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑) เขตอำนาจอธิปไตยทางกฎหมาย มุมมองสู่อนาคต และ ๒) ข้อวิเคราะห์เศรษฐกิจในทางกฎหมายมหาชน : บริบทการปรับใช้ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร