เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประเมินผลงานของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย โดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS Teams) (23/03/2564)


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประเมินผลงานของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ตามวาระครบกำหนดทุก ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (MS Teams) ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร