ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (04/12/2563)


เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ณ ห้อง TEMPO GRAND ชั้น ๘ โรงแรมนารา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('12290','18.204.42.98','2021-01-18','04:33:58','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'