นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม


เกิดวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗

ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.๒๕๑๗)
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๒๘ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ.๒๕๑๘)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๒๕)
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
 • นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพเรือ (๒๕ มีนาคม ๒๕๑๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔ )
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง และผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด ศาลจังหวัดพิษณุโลก และศาลจังหวัดนครสวรรค์ (๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ )
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ศาลจังหวัดอุทัยธานี และศาลจังหวัดกำแพงเพชร (๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ )
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา (๑๑ เมษายน ๒๕๔๐-๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ )
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๖ (๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ – ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ ( ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน๒๕๕๐)
 • ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)
 • รองประธานศาลอุทธรณ์ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
 • ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)