เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยดิจิทัล (11/03/2562)หัวข้อ
Download

Digital Transformation and Distruption โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

Technology in Digital Economy โดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์